Integritetspolicy för medlemmar

Denna integritetspolicy syftar till att du som medlem ska få information om hur Linköping Squashcenter (”Bolaget”) hanterar dina personuppgifter, och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning.
Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.
Vem är personuppgiftsansvarig?
Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in från dig som registrerar ett medlemskap.

Nedan finner du Bolagets kontaktuppgifter.
Linköping Squashcenter HB
Org. nr. 916519-3294
Platensgatan  8    582 20 Linköping
0709-828414 / 0707-592731
Vid frågor om Bolagets behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta bolagets ledning.
Typer av personuppgifter som behandlas
Bolaget behandlar följande personuppgifter om dig.
Namn
Personnummer
Telefon
Mailadress

Rekommendationer
Vad använder bolaget dina uppgifter till?
Ditt namn och personnummer behöver vi för att kunna registrera dig som kund.
Din mailadress behöver vi för att kunna nå ut med bolagets nyheter och information som erbjuds i och med ditt medlemskap.
Mailadressen möjliggör även internetbokning för kund.
Telefon och mailauppgifter används även som kontakt mellan medlem och Bolaget.
Dina personuppgifter behandlas för att Bolaget ska kunna administrera och tillhandahålla de tjänster som erbjuds i och med medlemskap i Bolagets tjänst
Den lagliga grunden för behandlingen är att det är nödvändigt för att Bolaget ska kunna uppfylla avtalet med dig.

Direktmarknadsföring
Bolaget behandlar din mejladress för marknadsföringsändamål.
Marknadsföringen består i att Bolaget skickar marknadsföringsmejl om varor och tjänster som Bolaget erbjuder.
Du kan dock när som helst välja att avregistrera dig från våra marknadsföringsmejl.
För att avregistrera dig, vänligen maila Bolaget på info@squashcenter.se och  meddela: avregistrering.

Vi delar inte informationen med någon. Du som lämnat dina uppgifter hos oss, får enbart information från vårt företag

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina personuppgifter sparas så länge du som medlem önskar.
Förutsatt att du inte har motsatt dig mottagande av marknadsföringsmejl, kommer vi att spara din mejladress för marknadsföring av liknande produkter tills dess att du som medlem avslutar det.

Dina rättigheter
Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Bolaget.
Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.
Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Bolaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen och hur länge vi sparar dina personuppgifter.
Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
Du har även rätt att begära att Bolaget överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.
Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.
Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.
Rätt att göra invändningar mot Bolagets behandling av personuppgifter.
Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Bolagets behandling av dina personuppgifter.
Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot att Bolaget behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska Bolaget utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring till dig.
Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Bolagets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Bolaget möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
Klagomål. Om du har klagomål avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.
Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Bolaget på info@squashcenter.se

Ändringar i integritetspolicyn
Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy.
Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras via mejl